Der indkaldes til generalforsamling, mandag d. 4 Marts 2019 kl. 19

Dagsorden.

1 valg af dirigent og referent
2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3 fremlægning af regnskab til godkendelse
4 fremlægning af bestyrelsens budget forslag for næste år til godkendelse
5 behandling af indkomne forslag
6 valg af formand ( i lige år )
7 valg af kasser og næstformand ( ulige år )
8 valg af evt supplant til bestyrelse
9 valg af revisor og revisor supplant
10 ændring af vedtægtespunkt nr 7 ( kasser og næstformand )
indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
1 uge før den 4 marts